week5

Main Idea :  สัตว์น้ำเป็นสิ่งมีชีวิตสังคมหนึ่งที่มีการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายบนพื้นฐานของความแตกต่างทั้งสายพันธ์และความต่างวัย
Big Question :  การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำสะท้อนการดำรงชีวิตของคนอย่างไร?
Understanding Goal : เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตระหนักและเห็นคุณค่าของสัตว์น้ำ อีกทั้งการช่วยดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
คำถามประจำสัปดาห์ : สัตว์น้ำหน้าตาเป็นอย่างไร และมีชื่อเรียกว่าอะไร ?
Week
Input
Process
Output
Outcome
5
25-29 ส.ค. 57

ส่วนประกอบของสัตว์น้ำ
คำถาม
-มาดูส่วนต่าง ๆ ของสัตว์น้ำกัน ว่าคืออะไร
เครื่องมือคิด
- white board share
บรรยากาศ/สื่อ
บริเวณโรงเรียน
บรรยากาศในห้องเรียน
-นิทาน
-เพลง สัตว์น้ำ
-กระดาษ
-สี
-คลิปวีดีโอ
-ตู้ปลา
-ดินน้ำมัน
-บัตรคำ
เด็กในห้องเรียน (ความแตกต่างของเด็กแต้ละบุคคล ความสนใจในสิ่งต่างๆ)
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ด้วยสื่อและคำถาม)
ห้องเรียน (มีบรรยากาศของการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ)
 - ครูให้นักเรียนนำสัตว์น้ำมาคนละ 1 ชนิด (จากการบ้านวันหยุด) จากนั้นนำเสนอสัตว์น้ำของตนเอง และบอกส่วนต่าง ๆ ของสัตว์น้ำที่ตนเตรียมมา
-ครูพานักเรียนสังเกตส่วนต่างๆ ของสัตว์น้ำ และชื่อเรียก เช่น ก้ามของปู คลีบของปลา หนวดของปลาหมึก เป็นต้น
-ครูเล่านิทานเรื่อง “ช่วยด้วยก้างปลาติดคอ”
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเรื่องราวในนิทาน ว่านิดกินอะไร และเกิดอะไรขึ้นกับนิด
-ครูนำปลาทอด ปลาย่าง ปลาเผ่า มาให้นักเรียนสังเกต ให้นักเรียนลองชิม ดม สัมผัส กิน ปลาแต่อย่าง ในระหว่างการกินให้เด็กๆ สังเกตก้างปลา ว่าอยู่ตรงไหน และเวลากินปลาเด็กๆ ควรรับประทานอย่างไร
-ครูพานักเรียนร้องเพลง ตา หู จมูก และให้นักเรียนทำท่าทางประกอบ จากนั้นให้เล่นเกมจับอวัยวะ โดยให้นักเรียนผลัดกันออกมาเป็นผู้นำในการบอกชื่ออวัยวะและให้เพื่อนจับตาม
-ครูเล่านิทานหุ่นมือ เรื่อง “ปลาสายรุ้ง”
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเรื่องราวของปลาแสนสวยที่แบ่งเกร็ดปลาให้กับเพื่อน ๆ
-ครูให้นักเรียนทำใบงานติดแปะกระดาษสีเป็นรูปเกร็ดปลา สีสันตามจินตนาการ

ชิ้นงาน
-ใบงานเกร็ดปลา
-ชี้อวัยวะ
ภาระงาน
-นำสัตว์น้ำมาจากบ้านคนละ 1 ชนิด


สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
-รู้จักส่วนต่าง ๆ ของสัตว์น้ำ เช่น ก้ามของปู หนวดของปลาหมึก เป็นต้น
- ฟังนิทาน/เรื่องเล่า/คลิปวีดีโอได้นาน 3-5 นาที
- การรู้จักกล่าวขอบคุณ ขอโทษ
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
- นับจำนวนสิ่งของได้ 1-10
- บอกสีของสิ่งของที่เห็นได้
- บอกรูปทรงที่เห็นในสัตว์น้ำ
ทักษะการเรียนรู้
- สังเกตและเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตและไม่ชีวิต
-สังเกตสัตว์น้ำและลักษณะสัตว์น้ำของแต่ละชนิด
-ใช้ประสาททั้ง 5
- ทักษะชีวิต
- ปรับตัวเข้ากับโรงเรียน เพื่อน ครู
- ดูแลของใช้ส่วนตัวของตนเอง
- การจัดเก็บของเข้าที่
- การดูแลตนเองขณะสำรวจที่ต่างๆ
-มีความมั่นใจ ตัดสินใจในการเลือกเล่น หรือทำงานกับเพื่อน
ทักษะสังคม
-ทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อน และแสดงความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ
-กล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ
-มีน้ำใน ช่วยเหลือเพื่อน
                            1 ความคิดเห็น:

  1. -เด็ก ๆ ชอบกิจกรรมที่เอาสัตว์น้ำมาสังเกตมาก เด็กๆ แต่ละคนสามารถอธืบายส่วนต่าง ๆ ของสัตว์น้ำได้เป็นอย่างดี และสามารถบอกถึงหน้าที่ของส่วนนั้น ๆ อีกด้วย
    -เมื่อนักเรียนได้ชิมปลาย่าง ปลาทอด เด็กๆ บอกว่าอร่อย บอกความแตกต่างของรสชาติ กลิ่น สี ลักษณะหของปลาทั้ง 2 อย่างได้อย่างละเอียด นักเรียนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 กับกิจกรรมชิมปลาได้เป็นอย่างดี นักเรียนมีการเชื่อมโยงประสบการณ์การกินปลา ว่าถ้าเอาไปทอดร้อน ๆ จะอร่อยกว่านี้ เนื่อของมันกรอบอร่อย
    -จากกิจกรรมเมื่อเด็กๆ ได้กินปลาหรืออาหารทะเล สามารถบอกได้ว่าต้องระวังก้างปลา หรือ บริเวณที่ไม่ควรรับประทาน หรือรับประทานได้
    -นักเรียนเชื่อมโยงการทำงานของส่วนต่าง ๆ สัตว์น้ำกับคนว่ามีความเหมือนและต่างกันอย่างไร และนำไปปรับใช้ได้กับชีวิตประจำวัน เช่น โมคุนชอบนอนกิน เมื่อ เพื่อนบอกว่า เธอนอนกินเหมือนจระเข้ โมคุนก็กลับมานั่งรับประทานอาหาร

    ตอบลบ