week1

Main Idea :  สัตว์น้ำเป็นสิ่งมีชีวิตสังคมหนึ่งที่มีการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายบนพื้นฐานของความแตกต่างทั้งสายพันธ์และความต่างวัย
Big Question :  การดำำรงชีวิตของสัตว์น้ำสะท้อนการดำรงชีวิตของคนอย่างไร?
Understanding Goal : เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตระหนักและเห็นคุณค่าของสัตว์น้ำ อีกทั้งการช่วยดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
คำถามประจำสัปดาห์ : เด็กๆ คิดว่าสิ่งมีชีวิตอะไรอาศัยอยู่ในน้ำ?
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
28 ก.ค. – 1 ส.ค. 57

(สร้างฉันทะกระตุ้นการคิด)
คำถาม
-เด็กๆ เห็นอะไรในตู้ปลา
-เด็กๆ คิดว่ามีอะไรอาศัยอยู่ในน้ำ
เครื่องมือคิด
- walk and talk (นักเรียนพบเห็นอะไรบ้างระหว่างที่เดินสำรวจ)
- white board share
บรรยากาศ/สื่อ
บริเวณโรงเรียน
บรรยากาศในห้องเรียน
-นิทาน เอ๊ะตัวอะไรน่ะ
-นิทาน ลุงวาฬใจดี
-เพลง โอ้ทะเลแสนงาม
-ดินน้ำมัน
-คลิปวีดีโอ
-ตู้ปลา
-สัตว์น้ำ เช่น ปลา เต่า
เด็กในห้องเรียน (ความแตกต่างของเด็กแต้ละบุคคล ความสนใจในสิ่งต่างๆ)
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ด้วยสื่อและคำถาม)
ห้องเรียน (มีบรรยากาศของการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ)
-ครูเล่านิทานเรื่อง “เอ๊ะ ตัวอะไรน่ะ”
-ครูให้นักเรียนนำภาพตามล่าหาสัตว์น้ำ ที่ทำในช่วงปิดเทอมมา Show & Share ให้เพื่อน ๆ ฟัง ถึงลักษณะ ,ที่อยู่อาศัย,อาหาร ,เป็นต้น จากนั้นนำผลงานของตนเองติดบนบอร์ดผลงาน
-ครูพานักเรียนร้องเพลง “โอ้ทะเลแสนงาม”
-ครูให้นักเรียนบอกชื่อสัตว์น้ำในเพลงว่ามีสัตว์น้ำอะไรบ้าง เด็ก ๆ เคยเห็นสัตว์น้ำนอกจากสัตว์ในเพลงหรือไม่ เคยเห็นที่ไหน มันอาศัยอยู่ที่ไหน เป็นต้น
-ครูนำรูปสัตว์น้ำหลายชนิดมาให้เด็ก ๆ ดู จากนั้นเล่นเกมเลียนแบบสัตว์น้ำ เมื่อครูยกภาพสัตว์น้ำให้เด็ก ๆ แสดงท่าท่างเลียนแบบสัตว์น้ำตามภาพ
-ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม จากนั้นเลือกภาพสัตว์น้ำที่ชอบ กลุ่มละ 1 ภาพ และให้ทั้งกลุ่มแสดงท่าทางสัตว์น้ำให้เพื่อนกลุ่มอื่นดู
-ครูเล่านิทานเรื่อง “ลุงวาฬใจดี”
-นักเรียนแสดงความคิดเห็น เห็นสัตว์อะไรบ้างในนิทาน
-นักเรียนวาดภาพสัตว์น้ำที่ตนชอบตามจินตนาการของตนเอง
-ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอเรื่อง “Finding Nemo http://www.youtube.com/watch?v=MoE12BhazLs
-ครูให้นักเรียนปั้นดินน้ำมันสัตว์น้ำที่ตนเองชื่นชอบในคลิปวีดีโอ จากนั้นตั้งชื่อสัตว์น้ำของตนเอง นำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง
-ครูพานักเรียนสังเกตพี่เต่าและสัตว์น้ำในตู้ปลา
-นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงลักษณะของเต่า และขนิดของเต่า
ชิ้นงาน
- ปั้นดินน้ำรูปสัตว์น้ำ
-การบ้าน ตามล่าหาสัตว์น้ำ
ภาระงาน
-เล่นเกมทำท่าทางสัตว์น้ำ
-ดูคลิปวีดีโอและนำเสนอเรื่องราวในคลิปว่ามีสัตว์น้ำอะไรบ้าง
-บอกชื่อสัตว์น้ำในนิทาน และเพลง
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- วางกติกาข้อตกลงในห้องเรียน
- บอกชื่อสัตว์น้ำได้อย่างน้อย 3-5 ชนิด
- ฟังนิทาน/เรื่องเล่า/คลิปวีดีโอได้นาน 3-5 นาที
- การรู้จักกล่าวขอบคุณ ขอโทษ
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- นับจำนวนสิ่งของได้ 1-10
- บอกสีของสิ่งของที่เห็นได้
- ใช้รูปทรงวงกลม เส้นตรง
ทักษะการเรียนรู้
- สังเกตและเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตและไม่ชีวิต
-สังเกตสัตว์น้ำและลักษณะของแต่ละชนิด
-สังเกตลักษณะของเต่าน้ำจืดและเต่าทะเล
- ทักษะชีวิต
- ปรับตัวเข้ากับโรงเรียน เพื่อน ครู
- ดูแลของใช้ส่วนตัวของตนเอง
- การจัดเก็บของเข้าที่
- การดูแลตนเองขณะสำรวจที่ต่างๆ
-มีความมั่นใจ ตัดสินใจในการเลือกเล่น หรือทำงานกับเพื่อน
ทักษะสังคม
-ทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อน และแสดงความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ
-กล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ
-มีน้ำใน ช่วยเหลือเพื่อน
                            

สรุปการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 1
1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการสอน
  -วันแรกของการมาโรงเรียนนักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเล่าเรื่องราว ของการบ้านที่ตนเองได้ไปหาสัตว์น้ำของตนเอง ช่วงปิดเทอม ให้เพื่อน ๆ ฟัง เด็กๆ นำการบ้าน Show & Share ให้เพื่อนและครูฟังอย่างสนุกสนาน
  -นักเรียนตื่นเต้น สนุกกับกิจกรรมในสัปดาห์แรก และชอบเฝ้าสังเกตตู้ปลาว่ามีสัตว์อะไรบ้าง
  -นักเรียนแสดงความมีเมตตาด้วยการนำอาหารมาให้เต่าที่อยู๋ในตู้ปลา และร่วมกันคิดว่าเต่าจะรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องอยู๋ให้ตู้ปลาตัวเดียว
  -นักเรียนสามารถแยกสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตได้ทุกคน เมื่อต้องไปสำรวจบริเวณรอบ ๆโรงเรียนก็สามารถบอกได้ว่าสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้าง เช่น ปลา เต่า กบ เป็นต้น ส่วนสิ่งไม่มีชีวิต คือ เก้าอี้ เสาธง เป็นต้น
  -นักเรียนมีพัฒนาทางด้านร่างกาย ด้านสังคม และกล้าแสดงออก มากขึ้น
  -พิณสามารถพูดเป็นประโยคยาว ๆ ได้ เช่น ขอกินเงาะได้มั้ย เป็นต้น
  -นักเรียนสามารถปั้นดินน้ำมันให้มีรูปร่าง รายละเอียดของภาพได้อย่างดีเยี่ยม และบอกชนิดของสัตว์น้ำได้มากกว่า 3-5 ชนิด

  ตอบลบ