week10

Main Idea :  สัตว์น้ำเป็นสิ่งมีชีวิตสังคมหนึ่งที่มีการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายบนพื้นฐานของความแตกต่างทั้งสายพันธ์และความต่างวัย
Big Question :  การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำสะท้อนการดำรงชีวิตของคนอย่างไร?
Understanding Goal : เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตระหนักและเห็นคุณค่าของสัตว์น้ำ อีกทั้งการช่วยดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าหมายประจำสัปดาห์ : นักเรียนกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าตัดสินใน แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยวิธการของตนเอง
Week
Input
Process
Output
Outcome
10
6-10 ต.ค. 57

สรุปการเรียนรู้
คำถาม
-เราจะทำอย่างไรให้ผู้อื่นเข้าใจในสิ่งที่เราเรียนรู้มา
เครื่องมือคิด
- white board share
บรรยากาศ/สื่อ
บรรยากาศในห้องเรียน
-เพลง สัตว์น้ำ
-กระดาษ
-สี
-คลิปวีดีโอ
เด็กในห้องเรียน (ความแตกต่างของเด็กแต้ละบุคคล ความสนใจในสิ่งต่างๆ)
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ด้วยสื่อและคำถาม)
ห้องเรียน (มีบรรยากาศของการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ)
 -นักเรียนระดมความคิดเห็นในการแสดงงอกงาม
-นักเรียนซักซ้อมการแสดง จัดเตรียมบรรยากาศภายในห้องเรียน
-การแสดงงอกงาม
One man Show
มิวส์     โชว์ท่าทางสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาหมึก ,แมงกะพรุน,แมวน้ำ,สิงโตทะเล,หอย
พิณ    วาดภาพปู พร้อมเขียนชื่อ ปู
เกละห์   ร้องเพลงปลา 5 ตัว
โมคุน   เล่าเรื่องปลาฉลาม
ฟ้าใส   เล่านิทานหุ่นมือ
พระนาย  เล่านิทานเรื่อง เมืองปลายักษ์
อลิน  เล่าเรื่องสัตว์น้ำอันตราย
อั้ม  แนะนำตัวเป็นภาษาจีน
อั่งเปา  แนะนำเรื่องการตกปลา
การแสดง
 -การแสดงละคร เรื่อง ทะเลสายรุ้ง
-การแสดงละครใบ้ ปลาใหญ่กินปลาเล็ก
-การแสดงละคร วงจรชีวิตเต่า
-การแสดงเต้น เราเป็นสัตว์น้ำ
การแสดงภาษาอังกฤษ
-เต้นเพลง water animal
- แสดงละคร cercle of life
ชิ้นงาน

ภาระงาน
-ออกแบบกิจกรรมงอกงาม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 - เล่าเรื่องราวที่มีรูปประโยคสมบูรณ์ โดยประกอบด้วย ประธาน กิริยา กรรม
-เขียนชื่อสัตว์น้ำได้อย่างน้อย 1 ชนิด
- ฟังนิทาน/เรื่องเล่า/คลิปวีดีโอได้นาน 3-5 นาที
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
- นับจำนวนสิ่งของได้ 1-10
- บอกสีของสิ่งของที่เห็นได้
- บอกรูปทรงที่เห็นในสัตว์น้ำ
ทักษะการเรียนรู้
- สังเกตและเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตและไม่ชีวิต
-สังเกตสัตว์น้ำและลักษณะสัตว์น้ำของแต่ละชนิด
-แยกสัตว์บก สัตว์น้ำ
- ทักษะชีวิต
- ปรับตัวเข้ากับโรงเรียน เพื่อน ครู
- การจัดเก็บของเข้าที่
- การดูแลตนเองขณะสำรวจที่ต่างๆ
-มีความมั่นใจ ตัดสินใจในการเลือกเล่น หรือทำงานกับเพื่อน
ทักษะสังคม
-ทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อน และแสดงความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ
-กล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ
-มีน้ำใน ช่วยเหลือเพื่อน
                            1 ความคิดเห็น:

  1. - นักเรียนกล้าแสดงออก และเรียงลำดับการแสดงของตนเอง รู้จักหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี
    - นักเรียนมีความงอกงามในการรับผิดชอบตนเอง จากการบอกเล่าของผู้ปกครอง ว่าไม่เกี่ยงงอนในการออกมาแสดง ไม่เขินอายเมื่อตนเองต้องออกมาแสดง
    - นักเรียนตื่นเต้น และภูมิใจในการแสดงของตนเอง
    - ระหว่างการแสดงนักเรียนสามารถดูแลตนเอง เป็นผู้นำ ผู้ตาม ผู้ฟัง ผู้พูดที่ดี

    ตอบลบ