week3

Main Idea :  สัตว์น้ำเป็นสิ่งมีชีวิตสังคมหนึ่งที่มีการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายบนพื้นฐานของความแตกต่างทั้งสายพันธ์และความต่างวัย
Big Question :  การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำสะท้อนการดำรงชีวิตของคนอย่างไร?
Understanding Goal : เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตระหนักและเห็นคุณค่าของสัตว์น้ำ อีกทั้งการช่วยดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
คำถามประจำสัปดาห์ : สัตว์น้ำคืออะไร?
Week
Input
Process
Output
Outcome
3
13-15 ส.ค. 57

สัตว์น้ำคืออะไร?
คำถาม
-สัตว์น้ำคืออะไร
เครื่องมือคิด
- white board share
-การ์ด & ชาร์ท
บรรยากาศ/สื่อ
บริเวณโรงเรียน
บรรยากาศในห้องเรียน
-นิทาน
-เพลง สัตว์น้ำ
-กระดาษ
-สี
-คลิปวีดีโอ
-ตู้ปลา
-สัตว์น้ำ เช่น ปลา เต่า,กุ้ง,ปลาฉลาม ,ปลาจระเข้
เด็กในห้องเรียน (ความแตกต่างของเด็กแต้ละบุคคล ความสนใจในสิ่งต่างๆ)
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ด้วยสื่อและคำถาม)
ห้องเรียน (มีบรรยากาศของการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ)
 -ครูพานักเรียนร้องเพลงสัตว์น้ำและทำท่าทางประกอบเพลง
-ครูตั้งคำถาม อะไรคือ สัตว์น้ำ?
-นักเรียนช่วยกันระดมความคิดเห็นและบอกชื่อสัตว์น้ำ เช่น ปลาดาว แมงกะพรุน เป็นต้น
-นักเรียนวาดภาพสัตว์น้ำลงในกระดาษ วาดภาพตกแต่งระบายสี
-ครูเล่านิทานเรื่อง “เอ๊ะ! ตัวอะไรน่ะ” ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสัตว์น้ำที่เห็นในนิทาน
-ครูถาม “สิ่งที่เด็กๆ อยากรรู้” เกี่ยวกับสัตว์น้ำ
-นักเรียนช่วยกันระดมความคิด สิ่งที่อยากรู้ลงบนกระดาน White board
-ครูเล่านิทานเรื่อง “เหมือนกัน แต่แตกต่างกันอย่างไร?
-ครูถาม “สิ่งที่เด็กๆ รู้แล้ว” เกี่ยวกับสัตว์น้ำ
-นักเรียนช่วยกันระดมความคิด สิ่งที่อยากรู้ลงบนกระดาน White board
 -ครูเล่านิทานเรื่อง ลูกปลาหายไปไหน
-ครูพานักเรียนประดิษฐ์ ปลายืดได้
ชิ้นงาน
-วาดภาพระบายสีสัตว์น้ำ
-ประดิษฐ์ปลายืดได้
ภาระงาน
-สิ่งที่รู้แล้ว และ สิ่งที่อยากรู้ เกี่ยวกับสัตว์น้ำ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 บอกชื่อสัตว์น้ำได้อย่างน้อย 3-5 ชนิด
- ฟังนิทาน/เรื่องเล่า/คลิปวีดีโอได้นาน 3-5 นาที
- การรู้จักกล่าวขอบคุณ ขอโทษ
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
- นับจำนวนสิ่งของได้ 1-10
- บอกสีของสิ่งของที่เห็นได้
- บอกรูปทรงที่เห็นในสัตว์น้ำ
ทักษะการเรียนรู้
- สังเกตและเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตและไม่ชีวิต
-สังเกตสัตว์น้ำและลักษณะของแต่ละชนิด
- ทักษะชีวิต
- ปรับตัวเข้ากับโรงเรียน เพื่อน ครู
- ดูแลของใช้ส่วนตัวของตนเอง
- การจัดเก็บของเข้าที่
- การดูแลตนเองขณะสำรวจที่ต่างๆ
-มีความมั่นใจ ตัดสินใจในการเลือกเล่น หรือทำงานกับเพื่อน
ทักษะสังคม
-ทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อน และแสดงความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ
-กล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ
-มีน้ำใน ช่วยเหลือเพื่อน
                            
1 ความคิดเห็น:

 1. -นักเรียนสามารถบอกสิ่ง ทีรู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้ ได้
  สิ่งที่อยากรู้ สิ่งที่รู้แล้ว
  -ทำไมแมงกะพรุนถึงลอยน้ำได้ (ฟ้าใส) -จระเข้เป็นสัตว์ครึ่งบก ครึ่งน้ำ (ฟ้าใส)
  -ทำไมปลาดาวถึงอยู่ในน้ำ (อั้ม) -กบกระโดได้ (อั่งเปา)
  -ทำไมแมงกะพรุนสามารถช็อตคนได้ (เกละห์) -จระเข้มีจมูก (อั้ม)
  -ทำไมปลาอยู่บนบกไม่ได้ (มิวส์ อลิน ฟ้าใส) -ปลาอยู่บนบกไม่ได้เพราะเป็นสัตว์น้ำ (อั้ม)
  -ทำไมปลาทุกชนิดต้องอยู่ในน้ำ (ไนน์) -ปลาว่ายน้ำได้ (โมคุน)
  -ทำไมกบว่ายน้ำไม่ได้ (เกละห์ โมคุน) -ปลาหมึกตดออกมาเป็นหมึกสีดำ (อั่งเปา)
  -ทำไมปลาไหลตัวลื่น (ไนน์) -ปลากระเบนตัวแบน (อั้ม)
  -ปลามีจมูกหรือไม่ (พี่อนุบาล 2) -ปลาต้องกินอาหารเม็ด (อั่งเปา)
  -ทำไมหอยเม่นต้องมีสีดำ (อั้ม) -วาฬพ่นน้ำได้ (อั่งเปา)
  -ทำไมเต่าต้องมีกระดอง (อลิน อั้ม) -แมงกะพรุนมีหนวด (อั้ม)
  -ทำไมปูต้องมีก้าม (ฟ้าใส)
  - นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนเองให้เพื่อนฟัง และแสดงการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยการกล่าวชม และพูดว่า หนูเห็นด้วย เมื่อเพื่อนเสนอ

  ตอบลบ