week7

Main Idea :  สัตว์น้ำเป็นสิ่งมีชีวิตสังคมหนึ่งที่มีการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายบนพื้นฐานของความแตกต่างทั้งสายพันธ์และความต่างวัย
Big Question :  การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำสะท้อนการดำรงชีวิตของคนอย่างไร?
Understanding Goal : เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตระหนักและเห็นคุณค่าของสัตว์น้ำ อีกทั้งการช่วยดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าหมายประจำสัปดาห์ : นักเรียนสามารถเลือกสัตว์น้ำที่ตนเองชอบมาทำเป็นอาหารรับประทานได้อย่างถูกสุขลักษณะ ชอบและเลือกอาหารที่มีสัตว์น้ำประกอบมากขึ้น
Week
Input
Process
Output
Outcome
7
8-12 ก.ย. 57

อาหารของสัตว์น้ำ
คำถาม
-สัตว์น้ำกินอะไร อะไรกินสัตว์น้ำ?
เครื่องมือคิด
- white board share
บรรยากาศ/สื่อ
บริเวณโรงเรียน
บรรยากาศในห้องเรียน
-นิทาน
-เพลง สัตว์น้ำ
-กระดาษ
-สี
-คลิปวีดีโอ
-ชุมชนชาวเล ราไวย์
เด็กในห้องเรียน (ความแตกต่างของเด็กแต้ละบุคคล ความสนใจในสิ่งต่างๆ)
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ด้วยสื่อและคำถาม)
ห้องเรียน (มีบรรยากาศของการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ)
- ครูให้นักเรียน Show & Share อาหารที่ตนเองคิดว่าสัตว์น้ำกิน จากนั้นนำอาหารที่เด็กๆ เอามาไปทดลองโยนให้สัตว์น้ำกิน บริเวณเหมืองโรงเรียน
-ครูให้นักเรียนดูคลิป ปลาใหญ่กินปลาเล็ก จากนั้นครูพานักเรียนพูดคุยเรื่องขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ซึ่งเป็นขนาดของปลา ว่าปลาขนาดเล็กจะโดนปลาตัวไหนกิน
-ครูพานักเรียนเล่นเกมปลาใหญ่กินปลาเล็ก โดยให้เด็กๆ สมมุติตัวเองว่าเป็นปลาที่ตนเองชอบ จากนั้นให้หาปลาที่ตนเองกินได้
-นักเรียนดูคลิป อาหารของแมงกระพรุนhttp://www.youtube.com/watch?v=bBqqd2_xJF4
-ครูนำอาหารของปลามาให้นักเรียนดู จากนั้นเชื่อมโยงอาหารของสัตว์ชนิดต่าง เช่น เต่า คือ สาหร่าย ,จระเข้ คือ เนื้อสัตว์ ,วาฬ คือ แพลงตอน
-ครูนำคลิปการล่อเหยื่อของสัตว์น้ำต่าง เช่น ปลาหมึก ปู จระเข้ ให้เด็ก ๆ ดู
-ครูเปรียบเทียบอาหารของสัตว์น้ำกับอาหารของคน จากนั้นเชื่อมโยงอาชีพชาวประมงกับสัตว์น้ำว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
-ครูพานักเรียนทัศนศึกษา ณ ชุมชนชาวเล หาดราไวย์ โดยพานักเรียนสำรวจสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ และสังเกตลักษณะของชาวเล ว่าทำอาชีพชาวประมงเป็นอย่างไร, มีอะไรในการประกอบอาชีพ,และพานักเรียนสังเกตอุปกรณ์ในการตกปลา เป็นต้น
จากนั้นให้นักเรียนเลือกสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา นำมาทำอาหารกินที่โรงเรียน
ชิ้นงาน
-ทดลองให้อาหารปลา
-ทำอาหารจากสัตว์น้ำ
ภาระงาน
-ทัศนศึกษา
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 - เล่าเรื่องราวที่มีรูปประโยคสมบูรณ์ โดยประกอบด้วย ประธาน กิริยา กรรม
-เขียนชื่อสัตว์น้ำได้อย่างน้อย 1 ชนิด
- ฟังนิทาน/เรื่องเล่า/คลิปวีดีโอได้นาน 3-5 นาที
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
- เรียงลำดับ
-รู้จักขนาด เล็ก กลาง ใหญ่
- นับจำนวนสิ่งของได้ 1-10
- บอกสีของสิ่งของที่เห็นได้
- บอกรูปทรงที่เห็นในสัตว์น้ำ
ทักษะการเรียนรู้
- สังเกตและเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตและไม่ชีวิต
-สังเกตสัตว์น้ำและลักษณะสัตว์น้ำของแต่ละชนิด
-แยกสัตว์บก สัตว์น้ำ
- ทักษะชีวิต
- ปรับตัวเข้ากับโรงเรียน เพื่อน ครู
- ดูแลของใช้ส่วนตัวของตนเอง
- การจัดเก็บของเข้าที่
- การดูแลตนเองขณะสำรวจที่ต่างๆ
-มีความมั่นใจ ตัดสินใจในการเลือกเล่น หรือทำงานกับเพื่อน
ทักษะสังคม
-ทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อน และแสดงความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ
-กล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ
-มีน้ำใน ช่วยเหลือเพื่อน
                            
1 ความคิดเห็น:

 1. - จากการบ้านเพื่อฝึกความรับชอบ หาอาหารของสัตว์น้ำ มีนักเรียน 3 คนที่เอามา คือ โมคุน อั่งเปา มิวส์ นักเรียนที่เหลือไม่ได้นำการบ้านมา แต่นำมาในวันถัดมา
  - นักเรียนสนใจกับเรื่องอาหารของสัตว์น้ำ โดยการเฝ้าสังเกตว่าปลาจะกิจอาหารของใคร เมื่อปลากินอาหารก็แสดงความดีใจด้วยการตบมือ และยกมือบอกว่าปลากินอาหารแล้ว
  - นักเรียนไม่เพียงสังเกตว่าปลากินอาหารของใครแต่สังเกตพฤติกรรมของปลาเวลาที่กินอาหาร เช่น จะว่ายน้ำดูก่อน จากนั้นก็กินอาหารเข้าไป ถ้าตัวไหนตัวเล็กก็จะตอดอาหารที่น้อย ๆ
  - นักเรียนสามารถดูแลตนเอง ปฏิบัติตามคำสั่งเมื่อออกนอกสถานที่ ให้ความสนใจ ยกมือถาม ยกมือไหว้ผู้ใหญ่ใจดี
  - นักเรียนให้ความสนใจ ตื่นเต้นกับกิจกรรมนอกสถานที่ เมื่อไปทัศนศึก ณ ชุมชนชาวเล โดยเด็กๆ ต่างตื่นเต้นกับสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ที่ไม่เคยเห็น
  - นักเรียนสามารถเลือกสัตว์น้ำที่ตนเองสนใจ เช่น หอย กุ้ง ปลา ปลาหมึก และนำมาทำอาหารได้
  - ในกิจกรรมมีผู้ปกครอง คือ แม่พิงค์ แม่ขวัญ ไปเป็นผู้ปกครองอาสา โดยเด็กๆ มารวมตัวกันที่โรงเรียน ยกเว้น อั่งเปาที่ผู้ปกครองนำไปส่งที่ราไวย์

  ตอบลบ