week8

Main Idea :  สัตว์น้ำเป็นสิ่งมีชีวิตสังคมหนึ่งที่มีการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายบนพื้นฐานของความแตกต่างทั้งสายพันธ์และความต่างวัย
Big Question :  การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำสะท้อนการดำรงชีวิตของคนอย่างไร?
Understanding Goal : เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตระหนักและเห็นคุณค่าของสัตว์น้ำ อีกทั้งการช่วยดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าหมายประจำสัปดาห์ : นักเรียนรู้จักสัตว์น้ำที่เป็นอันตรายและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การเลือกอาหาร การจับสัตว์น้ำ เป็นต้น
Week
Input
Process
Output
Outcome
8
15-19 ก.ย. 57

ประโยชน์และโทษ ของสัตว์น้ำ
คำถาม
-สัตว์น้ำมีประโยชน์และ
โทษอย่างไร
เครื่องมือคิด
- white board share
บรรยากาศ/สื่อ
บริเวณโรงเรียน
บรรยากาศในห้องเรียน
-นิทาน
-เพลง สัตว์น้ำ
-กระดาษ
-สี
-คลิปวีดีโอ
เด็กในห้องเรียน (ความแตกต่างของเด็กแต้ละบุคคล ความสนใจในสิ่งต่างๆ)
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ด้วยสื่อและคำถาม)
ห้องเรียน (มีบรรยากาศของการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ)
- ครูเล่านิทานหุ่นมือ “ฉลามกับเต่า” จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเรื่องราวในนิทานหุ่นมือ ว่าฉลามและเต่าพาไปเจอสัตว์น้ำอะไรบ้างแต่ละตัวมีหน้าที่ทำอะไร
-ครูเขียน Mind Mapping ประโยชน์ของสัตว์น้ำ
-ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอเรื่อง “Shack tells” ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับหน้าที่ของปลาแต่ละตัว และหากไม่มีปลาแต่ละชนิดจะเกิดอะไรขึ้น
-ครูเล่านิทนเรื่อง “เอ๊ะ ตัวอะไร” ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสัตว์น้ำที่เป็นอันตรายในนิทาน
-ครูเขียน Mind mapping สัตว์น้ำอันตราย โดยให้นักเรียนออกมาวาดภาพ ครูเขียนชื่อสัตว์น้ำอันตราย
-ครูแจกกระดาษสีหลากสี ให้นักเรียน จากนั้นให้นักเรียนวาดภาพสัตว์น้ำอันตรายจากนิทาน หรือ สัตว์น้ำอันตรายที่นักเรียนเคยพบเจอ เมื่อนักเรียนวาดภาพเสร็จนำเสนอว่าสัตว์น้ำอันตรายอย่างไร
-ครูพานักเรียนทบทวนสัตว์น้ำอันตราย ครูนำผักบุ้งทะเล น้ำส้มสายชู ว่านหางจระเข้ มาให้นักเรียนสังเกตเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเมื่อโดนแมงกะพรุนไฟ
-นักเรียนลองใช้ประสาทสัมผัสในสังเกตผักบุ้งทะเล จากนั้นเชื่อมโยงการปฐมพยาบาลเมื่อโดนน้ำร้อน หรือ น้ำมันร้อนควรใช้พืชชนิดใด
ชิ้นงาน
-Mind mapping ประโยชน์ของสัตว์น้ำ
-Mind mapping โทษของสัตว์น้ำ
-บัตรภาพสัตว์น้ำอันตราย
ภาระงาน
-สังเกตสัตว์น้ำอันตราย

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 - เล่าเรื่องราวที่มีรูปประโยคสมบูรณ์ โดยประกอบด้วย ประธาน กิริยา กรรม
-เขียนชื่อสัตว์น้ำได้อย่างน้อย 1 ชนิด
- ฟังนิทาน/เรื่องเล่า/คลิปวีดีโอได้นาน 3-5 นาที
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
- เรียงลำดับ
-รู้จักขนาด เล็ก กลาง ใหญ่
- นับจำนวนสิ่งของได้ 1-10
- บอกสีของสิ่งของที่เห็นได้
- บอกรูปทรงที่เห็นในสัตว์น้ำ
ทักษะการเรียนรู้
- สังเกตและเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตและไม่ชีวิต
-สังเกตสัตว์น้ำและลักษณะสัตว์น้ำของแต่ละชนิด
-แยกสัตว์บก สัตว์น้ำ
- ทักษะชีวิต
- ปรับตัวเข้ากับโรงเรียน เพื่อน ครู
- ดูแลของใช้ส่วนตัวของตนเอง
- การจัดเก็บของเข้าที่
- การดูแลตนเองขณะสำรวจที่ต่างๆ
-มีความมั่นใจ ตัดสินใจในการเลือกเล่น หรือทำงานกับเพื่อน
ทักษะสังคม
-ทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อน และแสดงความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ
-กล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ
-มีน้ำใน ช่วยเหลือเพื่อน
                            


1 ความคิดเห็น:

  1. -นักเรียนสนใจและให้ความร่วมมือในการตอบคำถาม รวมถึงการแสดงความคิดเห็นเรื่องสัตว์น้ำที่เป็นอันตราย
    -อลินบอกกับคุณครูว่า ปูก็อันตราย เพราะมันมีก้ามที่แข็งแรงเอาไว้หนีบคน หนูเคยโดนปูหนีบแล้ว โดยอลินสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ตนเองเคยมีประสบมา
    -นักเรียนสามารถบอกถึงประโยชน์ของสัตว์น้ำ เช่น นำสัตว์น้ำมาทำเป็นอาหาร เครื่องประดับ ค้าขาย เป็นต้น
    -นักเรียนรู้สึกสนุกับกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การปฐมพยาบาล โดยให้ความสนใจกับผักบุ้งทะเล สังเกตและตั้งคำถามว่า พืชชนิดอื่นที่อยู่ใกล้ทะเลสามารถรักษาสัตว์น้ำมีพิษได้ไหม

    ตอบลบ