week9

Main Idea :  สัตว์น้ำเป็นสิ่งมีชีวิตสังคมหนึ่งที่มีการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายบนพื้นฐานของความแตกต่างทั้งสายพันธ์และความต่างวัย
Big Question :  การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำสะท้อนการดำรงชีวิตของคนอย่างไร?
Understanding Goal : เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตระหนักและเห็นคุณค่าของสัตว์น้ำ อีกทั้งการช่วยดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าหมายประจำสัปดาห์ : นักเรียนสามารถทำงานร่วมกัน ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ผลัดเวียนกันเป็นผู้นำ ผู้ตาม
Week
Input
Process
Output
Outcome
9
22-26 ก.ย. 57

การอนุรักษ์สัตว์น้ำ
คำถาม
-เราจะทำอย่างไรให้สัตว์น้ำไม่หายไป ไม่สูญพันธุ์
เครื่องมือคิด
- white board share
บรรยากาศ/สื่อ
บริเวณโรงเรียน
บรรยากาศในห้องเรียน
-นิทาน
-เพลง สัตว์น้ำ
-กระดาษ
-สี
-คลิปวีดีโอ
เด็กในห้องเรียน (ความแตกต่างของเด็กแต้ละบุคคล ความสนใจในสิ่งต่างๆ)
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ด้วยสื่อและคำถาม)
ห้องเรียน (มีบรรยากาศของการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ)
 -นักเรียน Show & Share สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำ โดยให้นักเรียนหาเรื่องราวจากสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่องเล่า ข่าวจากโทรทัศน์ แล้วนำมาเล่าให้ครูและเพื่อนฟัง
-ครูเล่านิทานเรื่อง บ้านใหม่ของปูเฉฉวน
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเรื่องราวในนิทาน ว่าเกิดอะไรขึ้นกับปูเสฉวน
-ครูพานักเรียนสำรวจแหล่งน้ำในโรงเรียน จากนั้นชักชวนนักเรียนดูบริเวณที่มีขยะ จากนั้นครูพานักเรียนเก็บขยะบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน
-เรียนทดลองขยะที่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำ โดยนำขยะที่เก็บได้มานำเสนอและทดลองใส่ในขวดโหล สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีและกลิ่นของน้ำ
-ครูให้นักเรียนสรุปความเข้าใจ ใน Topic พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำปลาสายรุ้ง ด้วยการออกมาพูดให้เพื่อนและครูฟัง
-ครูถามนักเรียน “เด็กๆ จะทำอย่างไรให้ผู้ปกครองเข้าใจในเรื่องที่เรียนรู้มา”
-นักเรียนระดมความคิดเห็น ออกแบบการแสดงงอกงาม
ชิ้นงาน
-สรุปการเรียนรู้
ภาระงาน
-ออกแบบกิจกรรมงอกงาม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 - เล่าเรื่องราวที่มีรูปประโยคสมบูรณ์ โดยประกอบด้วย ประธาน กิริยา กรรม
-เขียนชื่อสัตว์น้ำได้อย่างน้อย 1 ชนิด
- ฟังนิทาน/เรื่องเล่า/คลิปวีดีโอได้นาน 3-5 นาที
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
- นับจำนวนสิ่งของได้ 1-10
- บอกสีของสิ่งของที่เห็นได้
- บอกรูปทรงที่เห็นในสัตว์น้ำ
ทักษะการเรียนรู้
- สังเกตและเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตและไม่ชีวิต
-สังเกตสัตว์น้ำและลักษณะสัตว์น้ำของแต่ละชนิด
-แยกสัตว์บก สัตว์น้ำ
- ทักษะชีวิต
- ปรับตัวเข้ากับโรงเรียน เพื่อน ครู
- การจัดเก็บของเข้าที่
- การดูแลตนเองขณะสำรวจที่ต่างๆ
-มีความมั่นใจ ตัดสินใจในการเลือกเล่น หรือทำงานกับเพื่อน
ทักษะสังคม
-ทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อน และแสดงความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ
-กล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ
-มีน้ำใน ช่วยเหลือเพื่อน
                            


1 ความคิดเห็น:

  1. - นักเรียนสามารถหาข้อมูลสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำ และนำมาเล่าให้เพื่อนฟังได้อย่างเข้าใจ จากนั้นมีการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ตนเองหามาให้เพื่อนฟัง โดยที่ครูไม่ต้องอยู่คอยกำกับ
    - นักเรียนสามารถทำงานร่วมกัน ได้มากขึ้น แสดงความคิดเห็น ออกแบบการแสดง นักเรียนแต่ละคนสามารถพูดโน้มน้าวให้เพื่อนเห็นด้วยในความคิดเห็นของตนเอง หากความคิดเห็นไม่ตรงกันก็สามารถปรับความคิด และหาข้อสรุปร่วมกันอย่างประณีประนอม

    ตอบลบ