week4

Main Idea :  สัตว์น้ำเป็นสิ่งมีชีวิตสังคมหนึ่งที่มีการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายบนพื้นฐานของความแตกต่างทั้งสายพันธ์และความต่างวัย
Big Question :  การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำสะท้อนการดำรงชีวิตของคนอย่างไร?
Understanding Goal : เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตระหนักและเห็นคุณค่าของสัตว์น้ำ อีกทั้งการช่วยดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
คำถามประจำสัปดาห์ : สัตว์น้ำหน้าตาเป็นอย่างไร และมีชื่อเรียกว่าอะไร ?
Week
Input
Process
Output
Outcome
4
18-22 ส.ค. 57

ชื่อ รูปร่างของสัตว์น้ำ?
คำถาม
-
เครื่องมือคิด
- white board share
บรรยากาศ/สื่อ
บริเวณโรงเรียน
บรรยากาศในห้องเรียน
-นิทาน
-เพลง สัตว์น้ำ
-กระดาษ
-สี
-คลิปวีดีโอ
-ตู้ปลา
-ดินน้ำมัน
-บัตรคำ
เด็กในห้องเรียน (ความแตกต่างของเด็กแต้ละบุคคล ความสนใจในสิ่งต่างๆ)
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ด้วยสื่อและคำถาม)
ห้องเรียน (มีบรรยากาศของการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ)
 - ครูพานักเรียนเล่นเกม “หาตุ๊กตาสัตว์น้ำ” โดยนำสัตว์บกและสัตว์น้ำมาปนกัน จากนั้นให้เด็กๆ ออกมาเลือกตุ๊กตาที่เป็นสัตว์น้ำ
-นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ทำท่าทางสัตว์น้ำให้เพื่อนอีกกลุ่มทายชื่อของสัตว์น้ำ
-ครูเปิดคลิปวีดีโอ เรื่อง เต่า นักเรียนและครูร่วมสนทนาเรื่องราวในคลิปวีดีโอ
-ครูพานักเรียนประดิษฐ์เต่าลอยน้ำ เมื่อประดิษฐ์เสร็จนำเต่าไปลองลอยน้ำเพื่อ ทอลองการ จม และ ลอย
-ครูพานักเรียนร้องเพลง เป็ด ก๊าบ ก๊าบ จากนั้นสนทนาชื่อของสัตว์น้ำในเพลง ครูถามนักเรียน “ในเพลงมีสัตว์น้ำอะไรบ้าง และ เด็กๆ รู้จักสัตว์น้ำชนิดอื่นนอกจากในเพลงหรือไม่
-ครูให้นักเรียนทำใบงาน “สัตว์น้ำ” โดยให้วาดภาพสัตว์ที่ตนเองรู้จัก
-ครูเล่านิทานเรื่อง “แม่เต่าขี้ลืม” ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับสัตว์น้ำที่มาช่วยแม่เต่า
-ครูให้นักเรียนทำใบงาน สัตว์บก สัตว์น้ำ
-ครูเล่านิทานเรื่อง ปลาดาวบนชายหาด
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงลักษณะของปลาดาว ว่ามันคือปลาหรือไม่ ใช่เพราะอะไร ไม่ใช่เพราะอะไร
-ครูให้นักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นรูปปลาดาวและตั้งชื่อตามจินตนาการ
ชิ้นงาน
-ใบงาน สัตว์น้ำ
-ปั้นดินน้ำมันรูปปลาดาว
-ใบงาน สัตว์บก สัตว์น้ำ
ภาระงาน
-เล่นเกมทายท่าทางสัตว์น้ำ
-ร้องเพลงเป็ด ก๊าบ ก๊าบ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 บอกชื่อสัตว์น้ำได้อย่างน้อย 3-5 ชนิด
- ฟังนิทาน/เรื่องเล่า/คลิปวีดีโอได้นาน 3-5 นาที
- การรู้จักกล่าวขอบคุณ ขอโทษ
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
- นับจำนวนสิ่งของได้ 1-10
- บอกสีของสิ่งของที่เห็นได้
- บอกรูปทรงที่เห็นในสัตว์น้ำ
ทักษะการเรียนรู้
- สังเกตและเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตและไม่ชีวิต
-สังเกตสัตว์น้ำและลักษณะสัตว์น้ำของแต่ละชนิด
-แยกสัตว์บก สัตว์น้ำ
- ทักษะชีวิต
- ปรับตัวเข้ากับโรงเรียน เพื่อน ครู
- ดูแลของใช้ส่วนตัวของตนเอง
- การจัดเก็บของเข้าที่
- การดูแลตนเองขณะสำรวจที่ต่างๆ
-มีความมั่นใจ ตัดสินใจในการเลือกเล่น หรือทำงานกับเพื่อน
ทักษะสังคม
-ทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อน และแสดงความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ
-กล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ
-มีน้ำใน ช่วยเหลือเพื่อน
                            
1 ความคิดเห็น:

 1. เด็กๆ สนุก และสามารถทำท่าทางของสัตว์น้ำแต่ละชนิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
  -สามารถบอกชื่อสัตว์น้ำจากบัตรคำได้ถูกต้อง เริ่มมีบางคน เช่น ฟ้าใส เกละห์ สนใจอยากเขียนชื่อสัตว์น้ำที่ตนเองชอบลงไป
  -ในกิจกรรมเด็กๆ มีคำถามเกี่ยวกับสัตว์น้ำ เช่น ทำไมปลาดาวไม่เหมือนปลา แต่เรียกปลา , เม่นทะเลทำไมต้องมีสีดำ เป็นต้น
  -เด็กๆ สามารถนั่งฟังนิทาน หรือ ดูคลิปวีดีโอได้นานกว่า 10 นาที ในระหว่างการฟัง มีอั่งเปา ที่ยังคงพูดขณะที่ครูกำลังเล่าเรื่อง หรือกำลังดูคลิปวีดีโอ
  -นักเรียนชอบและสนใจ รวมถึงรู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องของสัตว์น้ำเป็นอย่างมา แต่ละคนจะมีเรื่องราวมาเล่าให้เพื่อนและครูฟังเกี่ยวกับเรื่องสัตว์น้ำ
  -ผู้ปกครองเล่าว่า นักเรียนเอาความรู้เรื่องชื่อของสัตว์น้ำไปทายต่อที่บ้าน โดยทำท่าทางเหมือนคุณครูและให้พ่อแม่ทายชื่อสัตว์น้ำ และทำท่าทางให้ผู้ปกครองทายอีกด้วย
  -นักเรียนสามารถประดิษฐ์เต่าลอยน้ำได้ ในระหว่างการประดิษฐ์ อลินยังคงรีบทำงานให้เสร็จเพื่อจะได้เสร็จเป็นคนแรก ทำให้กาวที่ติดหลังเต่าหลุด เมื่อเด็กๆ ประดิษฐ์เต่าเสร็จ เด็ก ๆ ต่างสนใจกับการนำเต่าไปทดลองปล่อยในน้ำ คุณครูถามเด็กๆ ว่า “เด็ก ๆ คิดว่าปล่อยเต่าลงไปแล้ว เต่าจะลอยหรือจม” นักเรียนต่างยกมือและแสดงความคิดเห็น
  โมคุน อั้ม ทายว่า จม
  อลิน ฟ้าใส เกละห์ พิณ พระนาย ทายว่า ลอย
  ในกิจกรรมอั่งเปาไม่มาโรงเรียนเพราะป่วย

  ตอบลบ