week6

Main Idea :  สัตว์น้ำเป็นสิ่งมีชีวิตสังคมหนึ่งที่มีการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายบนพื้นฐานของความแตกต่างทั้งสายพันธ์และความต่างวัย
Big Question :  การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำสะท้อนการดำรงชีวิตของคนอย่างไร?
Understanding Goal : เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตระหนักและเห็นคุณค่าของสัตว์น้ำ อีกทั้งการช่วยดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าหมายประจำสัปดาห์ : นักเรียนสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์จากเรื่องวงจรชีวิตสัตว์น้ำ ได้ถูกต้อง
Week
Input
Process
Output
Outcome
6
1-5 ก.ย. 57

วงจรชีวิตสัตว์น้ำ (ออกลูกเป็นตัว/ออกลูกเป็นไข่)
คำถาม
-วงจรชีวิตคืออะไร
เครื่องมือคิด
- white board share
บรรยากาศ/สื่อ
บริเวณโรงเรียน
บรรยากาศในห้องเรียน
-นิทาน
-เพลง สัตว์น้ำ
-กระดาษ
-สี
-คลิปวีดีโอ
-ตู้ปลา
-ดินน้ำมัน
-บัตรคำ
เด็กในห้องเรียน (ความแตกต่างของเด็กแต้ละบุคคล ความสนใจในสิ่งต่างๆ)
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ด้วยสื่อและคำถาม)
ห้องเรียน (มีบรรยากาศของการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ)
-ครูเล่านิทานเรื่อง “วาฬใหญ่ใจดี”
-นักเรียน Show&Share สัตว์น้ำที่ออกลูกเป็นตัว  
 -ครูนำรูปภาพของสัตว์น้ำที่ออกลูกเป็นไข่ เช่น เต่า จระเข้ กบ เป็นต้น และออกลูกเป็นตัว เช่น โลมา วาฬ ปลากระเบน เป็นต้น มาให้นักเรียนดู
-ครูให้นักเรียนทำใบงาน วงจรชีวิตเต่า
-ครูให้นักเรียนดูคลิปปลากระเบนออกลูกhttp://www.youtube.com/watch?v=_cryb2b12pU
-ครูเล่านิทานเรื่อง “แม่กบอยู่ไหน” จากนั้นครูนำบัตรภาพ วงจรชีวิตกบมาให้เด็กๆ ดู ร่วมกันพูดคุยเรื่องการขยายพันธ์ของกบ
-ครูให้นักเรียนปั้นดินน้ำมัน เป็นวงจรชีวิตกบ
-ครูให้นักเรียนเล่นเกม วงจรชีวิตกบ โดยให้เด็กๆ แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม จากนั้นให้ช่วยกันเรียงภาพวงจรชีวิตกบ ให้ถูกต้องและให้แต่ละกลุ่มเล่าเรื่องราวเกี่ยวกบวงจรชีวิตกบตามความเข้าใจ

ชิ้นงาน
-ใบงาน วงจรชีวิตเต่า
-ปั้นดินน้ำมัน วงจรชีวิตกบ
ภาระงาน
-เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวงจรชีวิตกบ

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 -บอกชื่อสัตว์น้ำได้อย่างน้อย 3-5 ชนิด
- ฟังนิทาน/เรื่องเล่า/คลิปวีดีโอได้นาน 3-5 นาที
- การรู้จักกล่าวขอบคุณ ขอโทษ
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
- ลำดับภาพวงจรชีวิตสัตว์น้ำ
- นับจำนวนสิ่งของได้ 1-10
- บอกสีของสิ่งของที่เห็นได้
- บอกรูปทรงที่เห็นในสัตว์น้ำ
ทักษะการเรียนรู้
- สังเกตและเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตและไม่ชีวิต
-สังเกตสัตว์น้ำและลักษณะสัตว์น้ำของแต่ละชนิด
-แยกสัตว์บก สัตว์น้ำ
- ทักษะชีวิต
- ปรับตัวเข้ากับโรงเรียน เพื่อน ครู
- ดูแลของใช้ส่วนตัวของตนเอง
- การจัดเก็บของเข้าที่
- การดูแลตนเองขณะสำรวจที่ต่างๆ
-มีความมั่นใจ ตัดสินใจในการเลือกเล่น หรือทำงานกับเพื่อน
ทักษะสังคม
-ทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อน และแสดงความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ
-กล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ
-มีน้ำใน ช่วยเหลือเพื่อน
                            


1 ความคิดเห็น:

  1. -นักเรียนสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์วงจรชีวิตของกบ เต่า ได้อย่างถูกต้อง และสามารถอธิบายเรื่องราวในแต่ละเหตุการณ์ได้
    -ในการทำงานกลุ่ม นักเรียนแต่ละคนมีการร่วมกันแสดงความคิดเห็น และสามารถทำงานร่วมกันได้มากขึ้นเป็นลำดับ สามารถตกลก ไกล่เกลี่ย ผ่านข้อขัดแข้งที่เกิดขึ้นในกลุ่มได้เป็นอย่างดี
    -พิณ ทำงานร่วมกับเพื่อนได้ดีมากขึ้น ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น แต่สามารถทำงานร่วมกับเพื่อน โดยการเป็นผู้ตามหากเพื่อนชวนให้ทำ ก็ทำด้วย

    ตอบลบ